Investor Relations
投资者关系

单位:股

股份类别
变动前 本次变动 变动后 比例
一、有限售条件流通股 900,000 -900,000
0%
二、无限售条件流通股 3,062,584,772
3,062,584,772 100%
三、总股本 3,063,484,772
-900,000 3,062,584,772 100%


最新股本变动日期为2023年2月15日。

版权所有© 2019 乐鱼官网登录有限公司 股票代码:601058

鲁ICP备09064072号-9

鲁公网安备 37021002000909号